kc bihac slika zgrade 2

O NAMA

27.04.1994. godine, Odlukom tadašnje SO Bihać, izvršeno je spajanje Javnih ustanova Spomen dom „Prvi kongres USAOJ-a“ i Radničkog univerziteta „Kasim Ćehajić“ koje nastavljaju raditi kao nova Javna ustanova pod nazivom „Dom kulture“ Bihać. Od 29.10. 1999. godine, Odlukom Općinskog Vijeća općine Bihać zvanični naziv se mijenja u Javna ustanova „Kulturni centar“ Bihać.

MISIJA

Unapređenje i razvoj kulture u gradu i općini Bihać

VIZIJA

Ostvarivanje aktivne kulturološke svijesti građanstva, bazirane na kvaliteti iskonskih kulturnih vrijednosti, sa obezbijeđenom tendencijom porasta stepena njihovog estetskog kriterija i neometanog puta ka razvijenom i modernom društvu

CILJEVI

Realizacija svih manifestacija značajnih za grad i općinu Bihać; Izgradnja infrastrukture za kulturne djelatnosti ;Stvaranje optimalnih uvjeta za kontinuirano prezentiranje visoko rangiranih kulturnih sadržaja; Povećanje broja kulturnih programa i projekata; Pružanje pomoći amaterskom stvaralaštvu, udruženjima i pojedincima koji djeluju u oblasti kulture, sa uticajem na kvalitetu njihovih programskih aktivnosti; Produkcija i koprodukcija umjetničkih djela; Izdavaštvo i suizdavaštvo različitih publikacija

SARADNJA: U provedbi svoje misije Ustanova prakticira i potiče kulturnu saradnju sa Gradskim organom uprave, Federalnim ministarstvom kulture i sporta, Kantonalnim ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta, profesionalnim ansamblima umjetnika i kulturnim institucijama iz BiH i šire, pojedincima i udruženjima koja djeluju u oblasti kulture, fondacijama iz zemlje i inostranstva; nevladinim sektorom; javnim ustanovama, javnim i privatnim preduzećima i kompanijama, medijima, studentskim servisom, volonterskim centrima i dr.

DJELATNOST

U okviru svoje djelatnosti Kulturni centar obavlja sljedeće:

 • Planiranje, realizacija, produkcija najšireg spektra kulturnih programa (održavanje kulturnih manifestacija, koncerata, pozorišnih predstava, umjetničkih i tehničkih izložbi, promocija publikacija, seminara i savjetovanja, priredbi, obilježavanja značajnih datuma, projekcije filmova i video-materijala i sl).
 • Kao glavni nosilac kulturnih događanja u Općini Bihać, Kulturni centar vrši koordinaciju te pružanje podrške i pomoći lokalnoj vlasti, ostalim javnim ustanovama, kulturnim i sportskim subjektima te pojedincima u realizaciji najrazličitijih kulturnih, sportskih i ekoloških manifestacija i programa.
 • Djelatnost grupa, društava, orkestara i sastava; Djelatnost slobodnih umjetnika kao što su glumci, režiseri, muzičari, pisci, likovni umjetnici i sl.
 • Izdavačka i suizdavačka djelatnost – produkcija publikacija (produkcija i izdavaštvo knjiga, kataloga, plakata, press materijala, web stranica i sl.).
 • Pružanje stručne pomoći i konsaltinga udruženjima, školama i pojedincima koji se bave kulturno-umjetničkom produkcijom i radom te praćenje njihovog rada.
 • Organizacija okruglih stolova i sastanaka sa kulturnim radnicima te udruženjima i pojednicima koji se bave kulturno-umjetničkom produkcijom.

 


SLUŽBE I KONTAKTI

Direktor: Mujaga Dedić

I SLUŽBA KULTURNO-UMJETNIČKIH DJELATNOSTI

 • Umjetnički rukovodilac: Alen Zulić,prof.
 • Stručni saradnik za kulturu: Damir Midžić, akademski grafički dizajner

II SLUŽBA PRAVNIH,KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

 • Rukovodilac pravnih, kadrovskih i općih poslova: Mirela Delić, dipl pravnik
 • Majstor tona, svjetla i videotehnike: Amir Dedić

III SLUŽBA EKONOMSKO-FINANSIJSKIH POSLOVA

 • Rukovodilac ekonomsko-financijskih poslova: Daniela Omerdić, dipl. ecc
 • Stručni saradnik za marketing i odnose s javnošću: Jasmina Dupanović,bachelor posl.menadžmenta

KONTAKTI

Mujaga Dedić

Mujaga Dedić

Direktor
Alen Zulić

Alen Zulić

Umjetnički rukovodilac
Damir Midžić

Damir Midžić

Stručni saradnik za kulturu
Mirela Delić

Mirela Delić

Rukovodilac pravnih, kadrovskih i općih poslova
Amir Dedić

Amir Dedić

Majstor tona, svjetla i videotehnike
Daniela Omerdić

Daniela Omerdić

Rukovodilac ekonomsko-financijskih poslova
Jasmina Dupanović

Jasmina Dupanović

Stručni saradnik za marketing i odnose s javnošću